Vlastnícke právo a najmä jeho ochranu vnímame ako jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti fungujúcej predovšetkým na princípe rovnosti občanov pred zákonom.

Venujeme sa projektom v oblastiach ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, posudzovanie hodnoty nehnuteľností, analýza nehnuteľností z hľadiska ich ďalšieho zhodnocovania a vyhľadávanie a následné usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam. Spoločne sa nám podarilo za desaťročné obdobie majetkovoprávne usporiadať viac ako 5 000 000 m² pozemkov, obnoviť, navrátiť alebo priznať vlastníctvo k nehnuteľnostiam niekoľkým stovkám ľudí. Našim hlavným poslaním je ponúkať klientom odbornú ochranu práv a záujmov vychádzajúc z niekoľkoročných empirických skúseností a dosiahnutých výsledkov.